หลักการออกแบบแปลนสวน

posted on 20 Jul 2011 11:15 by natza123

หลักการออกแบบแปลนสวน

1. หลักศิลปะในการออกแบบสวน เช่น ความกลมกลืนกัน รูปแบบของสวน เวลา สัดส่วน การแบ่งพื้นที่จัดสวน เส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี หลักจิตวิทยาในการออกแบบแปลนสวน
2. เครื่องมือ และการใช้เครื่องมือ สัญลักษณ์ ในการออกแบบแปลนสวน
2.1 เครื่องมือเขียนแบบ
2.2 หลักการเขียนแบบแปลนสวน
3. ขั้นตอนการออกแบบแปลนสวน
3.1 สำรวจสภาพพื้นที่
3.2 สัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าของสวน
3.3 การเขียนแบบแปลนสวน รูปด้านบน - รูปด้านข้างหรือรูปทัศนียภาพ
3.4 องค์ประกอบต่างๆในการออกแบบแปลนสวน

ขั้นตอนการออกแบบตามที่กล่าวมาแล้วจะช่วยให้ผู้ออกแบบทํางานได้ถูกต้องจากข้อมูล ต่าง ๆ ที่ร่างไว้ เมื่อเริ่มเขียนแปลน ก็จะเริ่มจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

1. กําหนดทางเดิน ให้สอดคล้องทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร สังเกตทางเข้าออก ตัวบ้าน จัดวางทางเดิน ให้ได้โดยรอบตัวบ้าน จากหน้าบ้านไปหลังบ้าน จากหลังบ้านมาหน้าบ้าน ทางเดินไปจุดต่าง ๆ จัดให้ไหลเวียนไปโดยไม่ติดขัด จากโรงรถ ก็ควรจะมี ทางเดิน ไปหลังบ้านได้โดยไม่ต้องผ่านภายในบ้าน ทางเดินแต่ละจุด อาจเชื่อมต่อกัน โดยไม่ทําให้สนามหญ้าเสียไป และ ไม่ควรทํา ทางเดิน ที่ไร้จุดหมาย วัสดุที่ใช้ทําทางเดินขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และรูปแบบของการจัดสวนนั้น ๆ


2. วางตําแหน่งไม้ต้น เมื่อกําหนดทางเดินภายในสวนแล้ว งานต่อไปคือวางตําแหน่ง ไม้ต้น เพราะไม้ต้นจะเป็นไม้ใหญ่มีระดับสูงสุด และเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาในจุดต่าง ๆ ตําแหน่งที่ปลูกไม้ต้น ได้แก่ บริเวณรั้วรอบบ้าน จุดที่ต้องการร่มเงาใช้พักผ่อน ริมถนน ไปยัง ที่จอดรถ ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ที่ใช้เป็นห้องพักฟ่อนรับแขก เหล่านี้ เป็นต้น
การจัดวางไม้ต้น ถ้าเป็น สวนแบบประดิษฐ์ มักจะปลูกเรียงแถวเป็นเส้นตรงตามแนวทางเดินที่กําหนดไว้ ถ้าเป็น สวนธรรมชาติ จะปลูกเป็นกลุ่ม 3-5 ต้น การปลูกไม้ต้นนี้อาจจะเป็นชนิดเดียวกัน หรือปลูกสลับกับไม้พุ่มก็ได้ การเลือกใช้พรรณไม้จะต้องระมัดระวัง เพราะ พรรณไม้ บางชนิดจะต้องการ การดูแลทําความสะอาดบริเวณนั้น ๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากการทิ้งใบของพรรณไม้ หรือในกรณีที่มีโรคแมลงรบกวนมาก ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่นํามาใช้ และตําแหน่งการใช้งานก็ควรจะพิจารณาเลือกพรรณไม้ให้ถูกต้อง


3. กําหนดพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงาม

เมื่อกําหนดทางเดิน และวางตําแหน่งต้นไม้แล้ว พื้นที่ส่วนที่เหลือจะต้องวิเคราะห์ดูว่า จุดไหน เหมาะสําหรับความต้องการอะไร โดยยืดหลักเรื่องประโยชน์ใช้สอยก่อน แล้วจึงตกแต่งให้เกิดความสวยงามตามมา เช่น บริเวณหลังบ้าน จะต้องใช้พื้นที่เป็น ส่วนบริการ ใช้ซักผ้า ตากผ้า เก็บของ เหล่านี้ เป็นต้น ลานซักล้าง จะต่อเนื่องจาก ห้องครัว บริเวณพื้นต้องเป็นซีเมนต์ เมื่อกําหนดส่วนใช้สอยแล้วจึงพิจารณาพรรณไม้ประดับตกแต่ง ปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเห็น บริเวณใกล้ ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน วางตําแหน่งจัดสวนหย่อม อาจจะทํานํ้าตก นํ้าพุหรือสระนํ้า เลี้ยงปลา ปลูกบัว เพื่อให้มองเห็นได้จากภายในสู่ภายนอก การจัดสวนหย่อม ควรมีเพียง 1-2 จุดเท่านั้น หากมีมากเกินไปจะทําให้ความเด่นของสวน ลดน้อยลง ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เช่น มุมพักผ่อน สนามเด็กเล่น แปลงไม้ดอก ควรจะ กําหนดลงไปพร้อมพรรณไม้และวัสดุอื่น ๆ

การวางพรรณไม้ลงในจุดต่าง ๆ จะต้องพิจารณาเรื่องแสงประกอบด้วยเพราะพรรณไม้ที่ใช้ต้องการแสงสว่างมากน้อยต่างกัน ในจุดที่มีแสง เช่น ริมทางเดิน ถนน ควรเลือกใช้ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม เช่น หูปลาช่อน เข็ม หรือจะเลือกใช้ไม้ดอก เช่น บานบุรี พวงทอง ช้องนาง ปลูกสลับกับ ไม้ต้น ก็ได้บริเวณมุมสนามระหว่างถนนกับระเบียง จุดนี้จะต้องมี การจัดวางพรรณไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ลดความกระด้างของแนวถนน การจัดวางพรรณไม้อาจจะใช้ไม้ตระกูลปาล์มร่วมกับไม้คลุมดิน หรือไม้พุ่ม ก้อนหินร่วมกับ ไม้คลุมดิน ก็ได้
ในกรณีที่เจ้าของสถานที่ต้องการปลูกไม้ผลและทําสวนครัว ก็ควรจะกําหนดจุดนี้ไว้ บริเวณหลังบ้านที่ได้รับแสงแดดจัด มีไม้ผลบางชนิด เช่น สาเก ละมุดสีดา ซึ่งสามารถนํามาปลูกตกแต่งบริเวณบ้านได้
ในการออกแบบจัดสวน หากมีพื้นที่มากพอควรทําสนามหญ้าด้วย เพราะสนามหญ้าจะช่วยให้สวนนั้นสวยงามยิ่งขึ้น บริเวณพื้นที่ที่ทําสนามหญ้า ควรเป็นด้านหน้าซึ่งได้รับแสงแดดเต็มที่ รูปแบบของสนามหญ้าจะเป็นรูปใดขึ้นอยู่กับชนิดของสวนนั้น ๆ
การจัดสวนก็คล้ายกับการเขียนภาพสี ซึ่งภาพที่ออกมาจะสวยงามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดวางสิ่งต่าง ๆ รู้จักธรรมชาติของพรรณไม้ รวมถึงสีสัน ทรงต้น ตลอดจนการดูแลรักษาพรรณไม้เหล่านั้น การออกแบบสวนที่สวยงามจะต้องมีความเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็น สวนแบบประดิษฐ์ หรือ สวนแบบธรรมชาติ มีจุดเด่นไม่มากเกินไป มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างจุดต่างๆ ตลอดจนให้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่นั้น ๆ ได้ตามความต้องการการออกแบบแต่ละครั้ง ถ้าหากผู้ออกแบบได้ศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทราบปัญหาทุกอย่างในสถานที่นั้น ๆ แล้ว แบบที่ออกมาจะมีโอกาสใช้ได้เป็นที่น่าพอใจถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การออกแบบที่ดีควรให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบน้อยที่สุด เมื่อนําไปใช้จัดสวนจริงๆ เพราะในขณะทํา การจัดสวน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบมากเกินไป ก็จะทําให้ ความเชื่อถือลดน้อยลง

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการออกแบบสวน การออกแบบแต่ละครั้งแม้จะดีที่สุด แต่บ่อยครั้งพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบบ้างบางส่วน ข้อผิดพลาดที่ทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบเกิดจากพรรณไม้ องค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างในสวน รวมทั้งโครงสร้างของสวน

  1. พรรณไม้ ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นเป็นเพราะไม่ได้ศึกษารายละเอียดของพรรณไม้นั้น ทําให้วางตําแหน่ง การปลูกผิดพลาด ทั้งตําแหน่งที่ปลูก ระยะปลูก บางครั้งจํานวน พรรณไม้ ที่ระบุไว้ในแบบมาก ทําให้ไม่สามารถ จะหาได้เพียงพอ เหล่านี้ เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดกลุ่มพรรณไม้ เข้าด้วยกันจะต้องคํานึงถึง หลักของศิลปะ ที่จะต้อง พิจารณาความสมดุล ความกลมกลืน ลักษณะพื้นผิว รวมทั้งความสูงและการเจริญเติบโตของพรรณไม้แต่ละชนิดด้วย การจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติ จะต้องจัดหาพรรณไม้ที่ให้บรรยากาศของป่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องใช้การสังเกต และอาศัยระยะเวลาใน การสะสมประสบการณ์ซึ่งจะช่วยให้ การออกแบบจัดสวน ในครั้งต่อ ๆ ไปดียิ่งขึ้น
  2. องค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างในสวน การจัดสวนนอกจากจะใช้พรรณไม้ต่าง ๆ แล้วยังมีองค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น หิน ตอไม้ โอ่ง ไห รูปปั้น สระนํ้า นํ้าพุศาลาพัก ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีให้เลือกมากมายหลายชนิด ราคาก็แตกต่างกัน ผู้ออกแบบที่รู้จักวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาก รู้แหล่งใน การจัดซื้อก็สามารถจัดหา นํามาใช้ประกอบ การจัดสวน ได้มากขึ้น ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับว่ารู้รายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ เพียงใด รู้ขนาด ความเหมาะสมใน การนํามาใช้ประกอบ การจัดสวน ตลอดจนรู้ราคาและความยากง่ายในการจัดซื้อ หากออกแบบไว้แล้วไม่สามารถจัดหาได้ แบบแปลนนั้นก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
  3. โครงสร้างของสวน การจัดสวนที่สวยงามนอกจากการออกแบบดี พรรณไม้และองค์ประกอบเหมาะสมแล้ว โครงสร้างพื้นฐาน ก็เป็นสิ่งสําคัญ เพราะโครงสร้างของสวนก็เปรียบเสมือนฐานรากของสวน การศึกษาเรื่องวิธี การปลูกพรรณไม้ ตลอดจน การดูแลรักษา เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักจัดสวน เพราะความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้จัดเตรียมโครงสร้างของสวนได้ถูกต้อง ทั้งในส่วนของการเตรียมดิน เตรียมหลุมปลูกที่เหมาะสม พรรณไม้ต่าง ๆ ที่จัดลงไปก็จะเจริญเติบโตได้ดี ปัญหาใน การดูแลรักษา จะน้อยลง
การจัดสวนแต่ละครั้งจะมีข้อผิดพลาดต่าง ๆ เกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้าง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็น ประสบการณ์ให้เกิด ความรู้ที่จะนําไป ดัดแปลง ใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ผู้ออกแบบจัดสวน จะให้ความเอาใจใส่ในเรื่องนี้มากหรือน้อย การจัดสวน เป็นทั้ง ศาสตร์และศิลปะ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ร่วมกัน

Comment

Comment:

Tweet

Please let me know if you're looking for a article writer for your blog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thank you!
http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html

#1947 By http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-08-28 12:53

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
http://www.shoessaleme.com/

#1946 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-16 13:56

Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
http://www.shoessaleme.com/

#1945 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:33

Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks
<a href="http://www.shoessaleme.com/" ></a>

#1944 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:33

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!
<a href="http://www.shoessaleme.com/" ></a>

#1943 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:33

Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage you to continue your great work, have a nice morning!
<a href="http://www.shoessaleme.com/" ></a>

#1942 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:33

Everyone loves what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the superb works guys I've added you guys to my personal blogroll.
?????????? http://tokei.setapartmingb.org/jasmen-citizen

#1941 By ?????????? (62.210.202.235) on 2013-11-09 08:00

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on

#1940 By je veux des ugg (202.105.61.227) on 2013-11-02 04:37

Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
?????? http://www.nicebagsa.com/guccifgh

#1939 By ?????? (62.210.202.240) on 2013-11-01 08:57

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
?????? ????? http://www.brandwatchnet.com/citizen

#1938 By ?????? ????? (62.210.202.240) on 2013-11-01 08:57

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#1937 By bottes harley davidson hustin (219.136.102.208) on 2013-11-01 08:21

Good post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!
<a href="http://www.wokaxibuy.com/chloe561" >??? ?? 2013 ??</a>

#1936 By ??? ?? 2013 ?? (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:45

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I'd certainly appreciate it.
<a href="http://www.wokaxibuy.com/gucci6548" >??? ?????? ???</a>

#1935 By ??? ?????? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:45

At this time it seems like Wordpress is the preferred blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
<a href="http://www.wokaxibuy.com/" >wokaxibuy</a>

#1934 By wokaxibuy (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:45

Hey there would you mind letting me know which web host you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!
<a href="http://www.wokaxibuy.com/gucci6548" >??? ????</a>

#1933 By ??? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:45

My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.
<a href="http://www.watabasang.com/" >watabasang.com</a>

#1932 By watabasang.com (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:27

Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!
<a href="http://www.watchfineitem.com/diesel" >??????????</a>

#1931 By ?????????? (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:14

Wonderful post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Many thanks!
<a href="http://www.vipsanalpha.com/coach-heise" >??? ??? ???</a>

#1930 By ??? ??? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-01 02:04

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
<a href="http://www.tian632bags.com/" >www.tian632bags.com</a>

#1929 By www.tian632bags.com (62.210.202.235) on 2013-10-28 16:45

Hello! I've been following your web site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx! Just wanted to tell you keep up the good job!
<a href="http://www.populihu.com/" >www.populihu.com</a>

#1928 By www.populihu.com (62.210.202.235) on 2013-10-28 15:07

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thank you
<a href="http://www.watchgete.com/citizen" >???? ????</a>

#1927 By ???? ???? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:59

Im not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best
<a href="http://www.watch20online.com/iwc-ice" >IWC ??</a>

#1926 By IWC ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:26

I really like what you guys are up too. This kind of clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I've you guys to my blogroll.
???? ?? ?? http://www.watchchange.com/seiko-eragrh

#1925 By ???? ?? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:20

Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.
<a href="http://www.watchlikey.com/citizena" >???? ??? ??</a>

#1923 By ???? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:01

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thank you so much!
<a href="http://www.watchlikey.com/seikoa" >???????????</a>

#1923 By ??????????? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:01

Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?
<a href="http://www.xiaoxueyeah.com/wenger-watch" >????? ?? ???</a>

#1922 By ????? ?? ??? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:01

Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
<a href="http://www.xiaoxueyeah.com/skagen-watch" >????? ??? ??</a>

#1920 By ????? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:01

Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you're a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice evening!
<a href="http://www.xiaoxueyeah.com/gallucci-watch" >???? ??? ??</a>

#1921 By ???? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:01

Hi! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
<a href="http://www.watabasang.com/cabef" >??? ??</a>

#1919 By ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 12:47

Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.
<a href="http://www.watabasang.com/underjh" >????? ??</a>

#1918 By ????? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 12:47

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
<a href="http://www.watabasang.com/cabef" >??? ??</a>

#1917 By ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 12:47

Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!
<a href="http://www.watabasang.com/" >????? ??</a>

#1916 By ????? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 12:47

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
<a href="http://www.mars405.com/celine-bag-wallet" >???? ??? ?? 2013</a>

#1915 By ???? ??? ?? 2013 (62.210.202.235) on 2013-10-27 10:42

Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
<a href="http://www.finejpbag.com/bottega-veneta-bag" >???? ???? ??? ??</a>

#1914 By ???? ???? ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-27 10:31

Hi! I've been following your web site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to mention keep up the fantastic work!
<a href="http://www.finejpbag.com/" >www.finejpbag.com</a>

#1913 By www.finejpbag.com (62.210.202.235) on 2013-10-27 10:31

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?
<a href="http://www.finejpbag.com/" >finejpbag.com</a>

#1912 By finejpbag.com (62.210.202.235) on 2013-10-27 10:31

This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
<a href="http://www.fashionjpwatch.com/hermes" >?????????</a>

#1911 By ????????? (62.210.202.235) on 2013-10-27 10:30

Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
<a href="http://www.irohashop.com/chanel-watches" >???? ??? ??</a>

#1910 By ???? ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-27 10:30

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks for your time!
<a href="http://www.rebel8snapback.com/" >rebel8snapback</a>

#1908 By rebel8snapback (62.210.202.235) on 2013-10-25 09:19

Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!
<a href="http://www.rebel8snapback.com/" >Rebel8 Hats</a>

#1908 By Rebel8 Hats (62.210.202.235) on 2013-10-25 09:19

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!
<a href="http://www.rebel8snapback.com/" >Rebel8 Snapbacks</a>

#1906 By Rebel8 Snapbacks (62.210.202.235) on 2013-10-25 09:19

Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you're a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage that you continue your great work, have a nice afternoon!
<a href="http://www.rebel8snapback.com/" >Rebel8 Snapbacks</a>

#1906 By Rebel8 Snapbacks (62.210.202.235) on 2013-10-25 09:19

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!
<a href="http://www.rebel8snapback.com/" >rebel8snapback</a>

#1905 By rebel8snapback (62.210.202.235) on 2013-10-25 09:19

I'm not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
<a href="http://www.aztibb.com/" >www.aztibb.com</a>

#1904 By www.aztibb.com (62.210.202.241) on 2013-10-22 22:15

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#1903 By bottes ugg australia (219.136.102.20) on 2013-10-22 05:30

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
<a href="http://www.roxelwatch.com/casio22.html" >CASIO ??? ??????</a>

#1902 By CASIO ??? ?????? (62.210.202.235) on 2013-10-13 05:50

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.
<a href="http://www.roxelwatch.com/casio22.html" >CASIO ??? ?? ??</a>

#1901 By CASIO ??? ?? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-13 05:50

Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
<a href="http://www.roxelwatch.com/casio22.html" >??? ????? ??</a>

#1900 By ??? ????? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-13 05:50

At this time it seems like Wordpress is the preferred blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
<a href="http://www.yurorkomewatch.com/" >yurorkomewatch.com</a>

#1899 By yurorkomewatch.com (62.210.202.235) on 2013-10-13 05:50

My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be precisely what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!
<a href="http://www.yurorkomewatch.com/" >????? ???</a>

#1898 By ????? ??? (62.210.202.235) on 2013-10-13 05:50