การออกแบบแปลนสวน

posted on 20 Jul 2011 11:12 by natza123

ขั้นตอนการออกแบบแปลนสวน

การออกแบบ (design process) จัดสวนมีขั้นตอนของการออกแบบเพื่อให้ผู้ออกแบบได้เข้าใจถึงสถานที่และจุดประสงค์ของเจ้าของ การออกแบบ จะเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับผู้ที่คุ้นเคย กับงานทางด้านการออกแบบ แต่สําหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้และ ไม่ค่อยได้จับดินสอ วาดรูปก็จะเป็นการยาก ซึ่งการปฏิบัติเพื่อออกแบบจะยากกว่า การเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีอย่างมาก ในการออกแบบครั้งแรกอาจจะยุ่งยาก ติดขัด แต่ในครั้งต่อ ๆ ไป ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเป็นลําดับ โดยทั่วไป หลักการในการออกแบบสวน มีขั้นตอนดังนี้

1. สํารวจสถานที่ (site analysis)

เป็นการสํารวจหาข้อมูลของสถานที่ให้มากที่สุด ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาสภาพภูมิประเทศของสถานที่นั้น ๆ ข้อมูลที่ควรทราบ คือ

1.1 สภาพภูมิอากาศ บริเวณนั้นมีอากาศร้อนหนาว แห้งแล้ง ชื้น มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้จะทําให้สามารถเลือกใช้พรรณไม้ได้ถูกต้อง นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวส่วนไหนจะได้รับแสงสว่างมากน้อยอย่างไร ฝนตกชุกหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องการระบายนํ้าจากพื้นที่ ทิศทางลมเป็นอย่างไร ลมพัดแรงจนทําให้พรรณไม้เสียหายหรือไม่

1.2 บริเวณพื้นที่ สภาพดินเป็นอย่างไร เป็นกรด ด่าง ดินเหนียว ดินร่วน หรือดินปนทราย ลักษณะพื้นที่สูงตํ่ามากน้อย จะต้องถมดินตรงไหน ขนาดของพื้นที่กว้างยาวเท่าไร อยู่บริเวณไหนของบ้าน

1.3 ทิศ ทิศเหนืออยู่ทางไหน การรู้ทิศจะช่วยให้ทราบเรื่องแสงสว่างและทิศทางลม ซึ่งส่งผลในการกําหนดพรรณไม้และสิ่งอื่น ๆ

1.4 สิ่งก่อสร้าง ลักษณะอาคาร รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในบริเวณนั้นเป็นลักษณะใด เพราะการออกแบบจัดสวนจะต้องให้กลมกลืน และเสริมให้อาคารสถานที่นั้นสวยงามเด่นสง่า รวมทั้งเกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่

1.5 พรรณไม้เดิม มีมากน้อยอยู่ในตําแหน่งใด รวมทั้งชนิดของพรรณไม้นั้น ๆ ในการสํารวจสถานที่ ผู้ออกแบบอาจจะเขียนแปลนคร่าว ๆ โดยรวมว่าตัวอาคาร บ้านและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งอยู่อย่างไรในบริเวณที่จะจัดสวน เพราะการจัดจะต้องมีความกลมกลืน
ระหว่างสวนกับบ้าน อาคารและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย ข้อมูลที่ได้จากการ สํารวจสถานที่จะนํามา หาความสัมพันธ์จากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในอาคารสู่ภายนอก หาจุดเด่นในสวน ที่ภายในจะมองออกมาได้ชื่นชมความงามของสวน

2. สัมภาษณ์เจ้าของสถานที่ (client analysis)

เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ รสนิยม รวมทั้งงานอดิเรกต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว หรือสถานที่นั้น ๆ ข้อมูลที่ได้จะโดยการสอบถาม สังเกต รวมทั้งการพิจารณาจากสภาพทั่ว ๆ ไป เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

  • ลักษณะของสวน ชอบสวนแบบใด เป็นสวนธรรมชาติ สวนญี่ปุ่น หรือสวนนํ้า เป็นต้น
  • เวลาที่จะใช้ในการดูแลรักษาสวน มีมากน้อยเพียงใด เจ้าของบ้านชอบการทําสวนหรือไม่
  • สมาชิกในครอบครัวมีจํานวนเท่าใด เพศหญิง/ชาย เด็ก/ผู้ใหญ่ ต้องการทําที่เล่น สําหรับเด็กหรือไม่ สมาชิกในครอบครัวชอบเล่นกีฬา ทําสวน ทําอาหารนอกบ้านฯลฯ
  • ต้องการมุมสงบ เพื่อใช้พักผ่อนหรือไม่
  • แนวโน้มในอนาคตต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานที่เหล่านี้อย่างไร
  • รสนิยมเรื่องสี และวัสดุอื่น ๆ เป็นอย่างไร
  • ความชอบเรื่องพรรณไม้ ในเรื่องของดอก สีดอกเป็นอย่างไร
  • งบประมาณที่จะใช้จัดสวนประมาณเท่าใด ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะทําให้รู้ถึงความต้องการของเจ้าของ

3. วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

จากการสํารวจสถานที่และสัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าของแล้ว นําข้อมูลทั้งหมดมาแยกเป็นส่วน ๆ จัดเรียงลําดับความสําคัญ จากมากไปหาน้อย ข้อมูลความต้องการของเจ้าของอาจจะมีมากกว่างบประมาณ หรือไม่สัมพันธ์กับ แบบของสวน ก็อาจจะต้องเลือก สิ่งที่จําเป็นก่อน สิ่งใดที่มี ความจําเป็นน้อย หรือใช้สิ่งอื่นที่จําเป็นกว่าทดแทนได้ก็ตัดทิ้งไป ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จะช่วยให้การจัดสวน ตอบสนองความต้องการประโยชน์ใช้สอยของเจ้าของ แต่ในเรื่องความสวยงามจะเป็นหน้าที่ที่ ผู้ออกแบบ จะต้องเลือก ชนิดของพรรณไม้และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้สัมพันธ์กันเช่น ในครอบครัว มีคนชราซึ่งต้องการที่พักผ่อนเดินเล่น ก็จะต้องจัดสวน ให้มีทางเดินเท้าไปสู่จุดพักผ่อน มีสนามหญ้าให้ความสดชื่น หากมีเด็กเล็กก็ต้องการพื้นที่เล่นภายนอก ก็อาจจะต้องมีบ่อทราย ชิงช้า ไว้บริเวณ ใกล้บ้านและหากต้องการแปลงไม้ดอก แปลงพืชผักสวนครัว ก็จะต้องหาจุดที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ในเรื่องงบประมาณหากวิเคราะห์ข้อมูลคร่าว ๆ แล้วจะเกินงบประมาณ ที่วางไว้ ก็อาจจะต้องหาสิ่งอื่นทดแทน ตามความเหมาะสม

4.. ใช้วงกลมในการออกแบบ (balloon diagram)

เมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อยแล้ว เลือกเอาส่วนที่จําเป็นต้องมีภายในสวน ให้แต่ละส่วน เป็นวงกลม 1 วง นําเอาวงกลมเหล่านั้นวางลงในแปลน เพื่อหา ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ของวงกลม แต่ละวง ระหว่างวงกลมกับตัวบ้าน ดูความ เหมาะสมและประโยชน์ใช้สอยในแบบแปลนนั้น ๆ

5. เขียนแปลน (plan)

แปลน หมายถึง ลักษณะรูปร่างของสถานที่หรือสิ่งของนั้น ๆ โดยมองจากเบื้องบนลงมา (top view) แปลนสามารถบอก รายละเอียด เกี่ยวกับที่ตั้ง ทิศทางและขนาดของสิ่งต่าง ๆ ภายในแปลนทั้งหมด โดยทั่วไปแล้ว แปลนจะแบ่งออกได้หลายชนิด ตามความเหมาะสม คือ

5.1 มาสเตอร์แปลน (master plan) เป็นแปลนที่สมบูรณ์ แสดงส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด ในพื้นที่กว้างใหญ่ อาจจะมีเนื้อที่เป็นร้อย ๆ ไร่ก็ได้ มาตราส่วนที่ใช้ในมาสเตอร์แปลนใช้ 1:2000

5.2 ไซท์แปลน (site plan) อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมาสเตอร์แปลนเนื่องจาก มาสเตอร์แพลนมีขนาดใหญ่มาก ทําให้ขาดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เล็กเกินกว่าจะเขียนลงในมาสเตอร์แปลน ดังนั้นการเขียนไซท์แปลน จะเป็น การขยายบางส่วนของมาสเตอร์แปลนนั้น ๆ หรืออาจจะเป็นมาสเตอร์แปลนเองก็ได้ หากขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก

5.3 ดีเทลแปลน (detail paln) จะใช้ขยายบางส่วนจากไซท์แปลน เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น การเขียนแบบจะใช้มาตราส่วน 1:20, 1:50, 1:75 หรือ 1:100 และถ้าพื้นที่มีขนาดเล็กดีเทลแปลน ก็อาจจะเป็น มาสเตอร์แปลน ในพื้นที่นั้นเลยก็ได้ เช่น สนามเด็กเล็กในมุมหนึ่งของสวนสาธารณะ สวนบริเวณสามแยกเหล่านี้ เป็นต้น

5.4 สกีมาติคแปลน (schematic plan) เป็นแผนผังแสดงทิศทางการสัญจรและทาง เดิน หรือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง จุดต่าง ๆ ในแปลน

5.5 คอนสตรัคชั่นแปลน (construction plan) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวัสดุต่าง ๆ ขนาดโครงสร้าง และ สิ่งอื่น ๆ ที่จําเป็น

5.6 แพล้นทิ่งแปลน (planting plan) เป็นแปลนที่แสดงรายละเอียดชนิดและตําแหน่งของพรรณไม้ รวมทั้ง ขนาดและจํานวนของพรรณไม้นั้น ๆ การเขียนแปลนเกี่ยวกับพรรณไม้ จะต้องทราบ ขนาดของทรงพุ่ม เมื่อโตเต็มที่ เพื่อจะได้วางระยะระหว่างต้นไม้ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์แทนพรรณไม้ อาจเลือกใช้สัญลักษณ์ หนึ่งแบบ ต่อพรรณไม้หนึ่งชนิด หรือใช้สัญลักษณ์เดียวกันแต่ใช้ตัวเลขกํากับแทนชื่อพรรณไม้นั้น การใช้พรรณไม้หลาย ๆ ชนิด ควรใช้ตัวเลขบอกถึงชนิดของพรรณไม้โดยอธิบายชนิดของพรรณไม้ตามตัวเลขนั้น ๆ ข้างล่างแบบแปลน ซึ่งจะทําให้อ่านแบบได้ง่ายขึ้น การเขียนแบบแปลนที่ดี และสวยงาม ไม่สมควร มีอะไร ที่ยุ่งยาก มากเกินไป ตําแหน่งของสิ่งสําคัญต่าง ๆ ควรทําให้เด่นชัด โดยใช้หมึกที่มี เส้นหนัก และใช้หมึกเส้นเบา กับสิ่งทั่ว ๆ ไปส่วนของสนามหญ้าใช้เส้นเบาลงสีให้สวยงามเหมือนจริง เพื่อให้มองเห็นแล้ว สามารถคิดคล้อย ตามภาพนั้น ๆ ได้

5.7 เสตคจิ้งแปลน (staging plan) เป็นแปลนที่แสดงขั้นตอน ในการก่อสร้างของ มาสเตอร์แปลนโดยเรียงความสําคัญ หรือความจําเป็นจาก มากไปน้อยตามลําดับ เนื่องจากงบประมาณจะจ่ายเป็นงวด ๆ ของงานนั้น ๆ การเขียนแปลนจะช่วยให้ผู้ดูเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการออกแบบ รู้ถึงจุดต่าง ๆ ตลอดความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งในการเขียนแปลนนี้ หากจะทําให้ผู้ดูเข้าใจแจ่มชัดขึ้น ก็ควรจะ
เขียนทัศนียภาพ (perspective) ด้วย เพราะภาพ perspective จะมีลักษณะเหมือนภาพถ่าย ซึ่งภาพนี้อาจจะเขียนด้วย ลายเส้นขาวดํา หรือจะลงสีให้มีสีสรรเหมือนจริงก็ได้

Comment

Comment:

Tweet

Ann Arbor-born Vitalia Passley is all in favour of it basketball and tool collecting. Finally she also really loves checking out new places specifically to Agana.

#119 By http://www.kayatch.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 07:41

Aesthetic surgeon Vitalia Passley loves it radio controlled planes and juggling. Last but not least, her inspiration primarily originates from flying, exploring various countries for instance to Arusha.

#118 By http://www.kayatch.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 07:41

I enjoy this site - its so usefull and helpfull.|
http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp

#117 By http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp (120.40.157.84|120.40.157.84) on 2014-06-06 00:15

<a href=" http://newhermes.suppa.jp/"></a>؄eU؁ http://newhermes.suppa.jp/
http://hermesonline.nukimi.com/

#116 By http://hermesonline.nukimi.com/ (120.37.234.129|120.37.234.129) on 2014-04-01 03:31

ConjunctivitisMore known "pink eye," conjunctivitis is usually an inflammation of this ޥå90 conjunctivathe membranecovering whites on the eyes plus the lining on the interior of your eyelids. Conjunctivitis is the result of the bacterial or viral infection and it's highly contagious. Bacterial conjunctivitis affects both eyes and presents redness, heavy discharge and crusting over the ???????????????? | ??????????????? eyelids. Viral conjunctivitis usually affects one eye, which appears red, that has a light discharge and excessive tearing. Crusting over the eyelids may sometimes occur. Pink eye is spread by respiratory droplets from coughing and sneezing of affected individual. Touching unwashed hands, unsanitary surfaces or sharing towels and linens spreads the issue.

#115 By http://www.quickval.com/images/airmax.html (23.228.242.34|23.228.242.34) on 2014-01-15 15:02

Production of building farms: keeping a variety of animals, all kinds of animals can be farmed out. For production recovery props required materials.

#114 By Borsa Louis Vuitton (173.208.132.10) on 2013-11-12 06:23

I'm still learning from you, as I'm trying to reach my goals. I definitely liked reading everything that is posted on your website.Keep the posts coming. I enjoyed it!
moncler herren http://www.gewerbeolten.ch/inc/moncler/index.php?html=28

#113 By moncler herren (112.101.64.22) on 2013-11-11 15:35

My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!
moncler kids online http://www.mantadesign.eu/pix/Moncler/index.asp?id=9

#112 By moncler kids online (112.101.64.22) on 2013-11-11 06:33

As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can be of assistance to me. Thank you
moncler gamme bleu http://www.gewerbeolten.ch/inc/moncler/index.php?html=57

#111 By moncler gamme bleu (112.101.64.22) on 2013-11-11 05:14

Hello. excellent job. I did not imagine this. This is a fantastic story. Thanks!
billig ugg hansker http://www.lundeforlag.no/images/ugg/index.cfm?id=7}

#110 By billig ugg hansker (112.101.64.142) on 2013-11-11 02:43

hello!,I really like your writing very so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I require an expert on this space to unravel my problem. Maybe that's you! Looking forward to look you.
billig moncler återförsäljare stockholm http://www.revisorn.com/bilder/moncler/index.asp?id=58}

#109 By billig moncler återförsäljare stockholm (112.101.64.5) on 2013-11-10 13:02

Of course, what a splendid site and illuminating posts, I surely will bookmark your blog.Have an awsome day!
sko online http://www.audioone.dk/includes/ugg/index.asp}

#108 By sko online (112.101.64.5) on 2013-11-10 12:58

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot
?????? ?? http://www.benzvoip.com/

#107 By ?????? ?? (62.210.202.241) on 2013-11-08 22:07

Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks
??????? http://www.bulmerica.com/

#106 By ??????? (62.210.202.241) on 2013-11-08 22:02

Hello. impressive job. I did not expect this. This is a great story. Thanks!

#105 By støvler online shop (112.101.64.5) on 2013-11-07 18:57

What's up, how's it going? Just shared this post with a colleague, we had a good laugh.

#104 By louis vuitton speedy (192.187.112.158) on 2013-11-06 12:51

I'm still learning from you, while I'm improving myself. I certainly enjoy reading all that is written on your blog.Keep the aarticles coming. I liked it!

#103 By knitted ugg boots (63.141.253.242) on 2013-11-06 12:38

Hi to all, it's truly a pleasant for me to pay a quick visit this web page, it includes precious Information.
magasin moncler http://www.pole-universitaire-saumur.fr/img/images/moncler/index.asp?id=20

#102 By magasin moncler (123.164.66.67) on 2013-11-06 11:49

Touche. Solid arguments. Keep up the great spirit.
beats by dre pas cher http://www.franceimmobiliersete.com/admin/beats/index.asp?id=95

#101 By beats by dre pas cher (112.101.64.160) on 2013-11-06 11:41

you're really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you're doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you've done a great process on this subject!

#100 By casque beats pro (123.164.66.69) on 2013-11-06 10:12

This video post is truly great, the sound quality and the picture quality of this tape post is actually amazing.
moncler forhandler http://www.cmr.no/cfc/index.asp?id=9}

#99 By moncler forhandler (112.101.64.36) on 2013-11-06 08:46

I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys Ive incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site :)
chestnut ugg boots http://www.geoquipwatersolutions.com/images/ugg/index.asp?id=159

#98 By chestnut ugg boots (63.141.253.242) on 2013-11-06 04:34

Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!
ugg herre http://www.rajapack.no/images/ugg/index.cfm?id=31}

#97 By ugg herre (112.101.64.142) on 2013-11-06 03:41

Hello to every body, it's my first pay a visit of this website; this weblog contains remarkable and truly fine stuff in favor of readers.
outlet louis vuitton http://www.costadelsinis.it/docs/index.asp?id=27

#96 By outlet louis vuitton (192.187.112.158) on 2013-11-05 18:04

fantastic submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this. You should continue your writing. I'm confident, you've a great readers' base already!
mulberry purses http://www.re-base.net/includes/mulberry/index.asp?id=98

#95 By mulberry purses (63.141.253.242) on 2013-11-05 15:28

Good V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..
woolrich woolen mills http://www.opielle.it/Woolrich-inverno/index.asp?id=100

#94 By woolrich woolen mills (192.187.112.158) on 2013-11-05 15:18

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!
adachifan http://www.adachifan.com/

#93 By adachifan (62.210.202.241) on 2013-11-05 13:16

Regards for helping out, good info .
Balenciaga?? http://www.asne.biz/??????-??balenciaga-jp-12.html

#92 By Balenciaga?? (62.210.202.26) on 2013-11-05 11:38

Great site. Lots of helpful info here. I am sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you on your effort!

#91 By moncler grenoble (63.141.253.242) on 2013-11-05 10:17

You made some clear points there. I looked on the internet for the subject and found most guys will agree with your website.
speedy 30 louis vuitton http://www.borgodelletovaglie.com/images/louis/index.asp?id=76

#90 By speedy 30 louis vuitton (192.187.112.158) on 2013-11-05 08:50

I've been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?
louis vuitton boutique en ligne http://www.royalmouginsrealestate.com/images/lv/index.asp?id=86

#89 By louis vuitton boutique en ligne (112.101.64.226) on 2013-11-05 07:24

I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain Ill learn many new stuff right here! Best of luck for the next!
ugg femme http://www.gambettaimmobilier.fr/images/ugg/index.asp?id=46

#88 By ugg femme (112.101.64.226) on 2013-11-05 03:04

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
beats by dre solo http://www.bombard.com/img/beats/index.cfm?id=36

#87 By beats by dre solo (123.164.66.69) on 2013-11-05 02:28

I always emailed this blog post page to all my associates, since if like to read it afterward my friends will too.
soldes moncler http://www.agencedesresidences.com/images/moncler/index.asp?id=84

#86 By soldes moncler (63.141.253.242) on 2013-11-05 01:09

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys Ive incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :)
beats by dre http://www.voyages-eurafrique.com/images/beats/index.asp?id=26

#85 By beats by dre (112.101.64.160) on 2013-11-04 20:42

I keep listening to the news broadcast speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?
woolrich artic parka uomo http://www.gvmetrologia.it/Woolrich-originale/index.asp?id=75

#84 By woolrich artic parka uomo (192.187.112.158) on 2013-11-04 20:26

I have been checking out a few of your stories and i must say pretty good stuff. I will make sure to bookmark your blog.

#83 By moncler bulgarie (112.101.64.209) on 2013-11-04 17:04

Im not sure where you're getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.
woolrich parka donna http://www.opielle.it/Woolrich-inverno/index.asp?id=29

#82 By woolrich parka donna (192.187.112.158) on 2013-11-04 15:58

I? not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best
??????? ????? http://www.jcwlcm.com/???????-new-balance-japan-5.html

#81 By ??????? ????? (62.210.202.243) on 2013-11-04 05:38

Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Cheers!
www.newcv.biz http://www.newcv.biz/

#80 By www.newcv.biz (::|62.210.202.243) on 2013-11-04 05:38

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
ugg ???? http://ugg.pastelmacik.com/ugg-???????bailey-button-japan-3.html

#79 By ugg ???? (62.210.202.243) on 2013-11-03 15:46

Howdy! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!
casio ?? http://www.sandrgallery.com/c-casio???-japan-5_6.html

#78 By casio ?? (62.210.202.243) on 2013-11-03 15:37

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
????????? http://www.sandrgallery.com/s-salvatoremarra(?????????)-japan-1_2.html

#76 By ????????? (62.210.202.243) on 2013-11-03 15:37

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
????????? ??? http://www.sandrgallery.com/d-dolcemedio(????????)-japan-3_4.html

#76 By ????????? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-03 15:37

Internet is written with the capital letter in a sentence, by the way. And hundredths are written not with a point but with a comma. This is according to the standard. And actually everything is very good..!

#75 By bottes soldes pas cher (202.105.61.227) on 2013-11-03 13:17

Very interesting details you have mentioned , regards for putting up. "Great is the art of beginning, but greater is the art of ending." by Henry Wadsworth Longfellow.
??????????? http://www.declinios.com/moncler-womens-vest-ra-3.html

#74 By ??????????? (62.210.202.26) on 2013-11-03 11:13

Accuracy of a new wrist cuff oscillometric blood pressure device: comparisons with intraarterial and mercury manometer measurements.

#73 By mulberry outlet online (198.56.192.226) on 2013-11-03 10:27

<p>Gettysburg (History Channel)</p>

#72 By replica louis vuitton bags (198.56.192.226) on 2013-11-03 09:33

<p>The Golden Reel Award Winners are:</p>

#71 By gucci outlet online (198.56.192.226) on 2013-11-03 09:30

You are a very smart individual!
casque audio beats pas cher http://www.franceimmobiliersete.com/admin/beats/index.asp?id=55

#70 By casque audio beats pas cher (112.101.64.160) on 2013-11-03 09:17